جنگ قدرت

سیاست رسیدن به قدرت       سیاست رسیدن به حکومت

یاسای علم کشورداری         یاسای فرونشاندن شهوت

دروغی به بزرگی دنیا          دروغی برای یک حمایت

آرزوی آقایی به مردم           آرزوی آزادی جنایت

حلاوت زیبای پیروزی            حلاوت برد در یک رقابت

مقدس مآبی خودی ها           مقدس مآبی حکومت

داشتن یک سپاه منظم         داشتن ارتشی بی نهایت

همیشه کشتن پیر و جوون     همیشه بردن جنگ قدرت

مشخص کردن راه مردم         مشخص کردن راه ذلت

خاموش کردن صدای انسان     خاموش کردن شک و شکایت

وکالت مجلس واسه تحقیر      وکالت مجلس واسه ثروت

داشتن ثروت تو بانک سوییس    داشتن ثروت بی مرارت

شمردن باغهای پر پسته        شمردن هر جرم و جنایت

مرگ بر هر چی که بدمون میاد     مرگ بر زندگی بی حکومت

راز ترور کردن شخصیت        راز ترور ها روی سیاست

درد همه ما فقط یکیست      درد رفاقت در اوج نفرت

/ 0 نظر / 7 بازدید