چگونه می توان یک شعر را برعکس نوشت؟؟؟

از رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته خبر می دهد .......

از رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده ورمیده و رمیده ورمیده و رمیده و رمیده ورمیده و رمیده و رمیده و رمیده و رمیده و..........................................................................................

وز تیغ آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده و آبدیده خبر می دهد.........

از غمز و ناز و انجم و غم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم وغم و غم و غم و غم و....... خبر می دهد.................

آتش به جان خریده خریده خریده خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خریدم خبر می دهد........

بس شد شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید شهید ...................................................................................

ماه ای پریده رنگ بدان و بدان و بدان و بدان و بدان و بدان و بدان وبدان که که بود و که بود و که بود و که بود و که بود و.....که شد و که شد و که شد و که شد و که شد و که شد کزو که شدم و که شدم و که شدم و که شدم و که شدم و که شدم و که شدم چه شدم و چه شدم و چه شدم و چه شدم و چه شدم و چه شدم و چه شدم و چه شدم که خودم نمی دانم 

وز رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و رفته و...... خبر می دهد سحر

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرانکو

خدا شما رو به راه راست هدایت کنه