دارم می بینم

دارم می بینم

دارم میشنوم

دارم احساس می کنم

دارم ....

دارم....

چیزایی رو که نباید

شایدم چیزایی رو که باید

و چیزایی رو که حتما

سقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط

در محیطی بدون سکوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت

 

/ 0 نظر / 11 بازدید